Våra

Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster;

MIFO-Undersökningar

Utförs i enlighet med Naturvårdsverkets vägledning: Metodik för inventering av förorenade områden.

Fas 1 omfattar en orienterande studie och resulterar i en riskklassning. Fas 2 omfattar en översiktlig undersökning och en ny riskklassning.

Det finns enligt denna modell fyra olika riskklasser:

  • riskklass 1, mycket stor risk,
  • riskklass 2, stor risk,
  • riskklass 3, måttlig risk och
  • riskklass 4, liten risk.

Miljötekniska markundersökningar

Utförs genom provborrning eller provgropsgrävning för att undersöka föroreningssituationen inom ett markområde. Inför undersökningen framtas en provtagningsplan utifrån undersökningens syfte och med hänsyn till vad som är känt om det aktuella området (tidigare markanvändning, geologiska förutsättningar, m.m.).

Riskbedömning av förorenade områden

I det fall det har påträffats förorening i jord- och/eller grundvatten, ytvatten, sediment, kan en riskbedömning utföras. Syftet med denna är att utreda riskerna för människors hälsa och miljön. Vid en riskbedömning ser man bland annat över hur området används för närvarande och hur det kan komma att användas i framtiden och utifrån detta samt utifrån vilka risker för att föroreningen kan spridas vidare leder bedömningen fram till om föroreningen innebär en acceptabel risk eller inte. Denna bedömning kan i nästa skeda användas för att avgöra om det är motiverat med sanering (avhjälpandeåtgärder) av området.

Åtgärdsutredningar

Utförs för att utreda vilka saneringsalternativ som kan finnas för att sanera ett område. Vid en åtgärdsutredning tas i beaktande vilka metoder som finns tillgängliga, vilken effekt dessa metoder kan förväntas ha och till vilken kostnad. Därefter kan det mest fördelaktiga alternativet väljas.

Sanering (avhjälpandeåtgärd)

Vi kan bistå med att utarbeta saneringsmetod och utföra kontroll och dokumentation under arbetets gång. Vi kan även bistå med att ta fram förfrågningsunderlag vid upphandling av saneringsentreprenad.

statusrapporter

I enlighet med Industriutsläppsförordningen ska för vissa verksamheter upprättas statusrapporter för mark och grundvatten. För arbetet med framtagning av en statusrapport har Naturvårdsverket publicerat vägledande rapport.

Som en del i arbetet utförs ofta en kompletterande miljöteknisk markundersökning vilken fokuserar på de relevanta miljö- och hälsofarliga ämnen som hanteras inom ramen för verksamheten och som identifierats under det inledande arbetet med rapporten.

Environmental Due Dilligence (EDD)

I samband med fastighetstransaktioner är det att rekommendera att man även ser över de miljörelaterade riskerna med ett förvärv. Det kan vara gå igenom historiken på fastigheten för att kunna bedöma risken för mark- och grundvattenförorening, risker med miljöfarliga byggmaterial, m.m. Arbetet utförs av naturliga skäl ofta under sekretess.

Masshantering förorenad jord/ avfall

Det finns flera mål och riktlinjer för masshanteringen för att nå en hållbar utveckling. Avfall/massor kan uppkomma i samband med t.ex. inför en nybyggnation i form av överskottmassor, rivning, sanering eller schaktning. Ibland kan massorna kan användas inom samma projekt men ofta påträffar man föroreningar i olika form och dessa kan bli komplicerade. Därför är det viktigt att allt ska ske på ett rätt och miljöriktigt sätt.

Olida miljökonsulter AB erbjuder tjänster från en enkel jord/vattenprovtagning till omfattande sanering projekt. Vi kan även hjälpa er med ert avfall t.ex hitta avsättningar, mottagningsställe eller konsultation tjänst om hur man återanvänder massorna på ett korrekt sätt.

Kontakta oss

Burçin Zavotçu

Tel: 0709 158626
Email: burcin@olida.se

Jon Warnhag

Tel: 0709 427215
Email: jon@olida.se

Tina Ren

Tel: 0702 625510
Email: tina@olida.se

Sandra Ollander

Tel: 0766 403451
Email: sandra@olida.se

Anna Sahlgren

Tel: 0735 371055
Email: anna@olida.se

Adress

Olida Miljökonsulter AB

Rimfrostgatan 4,
212 23 Malmö

Olida Miljökonsulter AB, Hållbara miljölösningar